กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด และคลินิกนมแม่ โรงพยาบาลขอนแก่น รับการศึกษาดูงานจาก นักศึกษาผดุงครรภ์ไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น