กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564

ในงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนก่น (กวป.) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 มอบโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกใหม่ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สาขาพยาบาล กลุ่ม.1 สาขาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในรพศ./รพท. ได้แก่

นางศศิธร แสนศักดิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

สาขาพยาบาล กลุ่ม.2 สาขาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในรพ.สต./PCU/ศสม. ได้แก่

นางสาวศุภลักษณ์ เอกอุเวชกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเวชกรรมสังคม