กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความยินดี และร่วมภาคภูมิใจกับ อาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นสาขาต่างๆ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น