การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ในการขับเคลื่อนระบบและ กลไกจริยธรรมทางการพยาบาล

      วันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ปี 2566 โดยมี พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมเปิดการประชุม 

     วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ 1.เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิของผู้ป่วย 3.เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมในระดับหน่วยงาน และองค์กรพยาบาล ซึ่งได้ แบ่งการประชุมเป็น 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้รุ่นละ 80 คน