การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จ.ขอนแก่น (CNO-P)

วันนี้ 5 เมย 65 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องประชุมก่องข้าว สสจ.ขก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จ.ขอนแก่น (CNO-P) รูปแบบ Onsite -Online โดย

นพ.วิโรจน์ เลิศพงษ์พิทักษ์ ประธานที่ประชุม
พว.ไพรวัลย์ พรมที ประธาน CNO-R7 และ CNO-P
คุณเกื้อกูล เพ๊ชรสันทัด หน.ก.พัฒนาคุณภาพ สสจ.ขก
พว.พรทิพย์ ศรีรุ่งเรือง CNO-D
พว.ปรีดา เจริญโภคทรัพย์ CNO-SD

พร้อมด้วย ผู้นำทางการพยาบาล จากองค์กร /โรงพยาบาลต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น

ก่อนการประชุม มีวาระแสดงความยินดี กับ พว.ไพรวัลย์ พรมที ในโอกาสได้รับตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ และได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม คือ  1)การติดตามการพัฒนางานพยาบาล ใน จ.ขอนแก่น  2)การพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาของพยาบาล 3)ติดตามความก้าวหน้า KPI ทั้ง 10 ตัวตามกองการพยาบาล 4)การออกเยี่ยมเสริมพลังแต่ละ Zone