การสรรหาหัวหน้าพยาบาล กลุ่มภารกิจดด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ปี2565

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 21-22 เมษายน 65และ เวลา 14.00 น. 22 เมษายน 65 ที่ผ่านมานั้น  พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่นได้ เปิดพิธีการนับคะแนนผู้สมัครเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาหัวหน้าพยาบาล ปี 2565 โดยสรุป

-พยาบาลผู้ปฏิบัติ One ward one vote 1,309 คน ใช้สิทธิ์ 1,207คน คิดเป็นร้อยละ 92.21  ไม่มาใช้สิทธิ์ 37คน คิดเป็นร้อยละ 2.83 และผู้มีสิทธิ์กักตัว 65 คน คิดเป็นร้อยละ 4.96

-พยาบาลผู้บริหาร One man one vote 104 คน ใช้สิทธิ์ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 95.19 ไม่มาใช้สิทธิ์ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.81

ซึ่งผลการสรรหา หัวหน้าพยาบาลครั้งนี้ ได้แก่ หมายเลข1 พว.พินรัฐ จอมเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ