การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล ประจำปี 2565

วันที่ 30-31 มีค 65 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้องประชุมประมุข จันทรวิมล พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล และพว.พิศมัย จ้ายหนองบัว รองหัวหน้าพยาบาลด้านทรัพยากรบุคคล เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล ประจำปี 2565  โดยการนำของ พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคา รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ  และประธานสารสนเทศทางการพยาบาล พว.ลัดดาวัลย์ หมื่นแก้ว หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และ คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาล ร่วมในการอบรมครั้งนี้
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลด้านสารสนเทศ ให้สามารถออกแบบรายงาน รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ นำใช้ข้อมูลทางการพยาบาล มาพัฒนางานพยาบาลให้มีคุณภาพต่อไป

ภาพกิจกรรมเปิดการอบรม วันที่ 30 มีนาคม 2565

 

 

ภาพกิจกรรมการอบรม วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

ขอขอบพระคุณ วิทยากร คุณพัชรินทร์ พิทักษ์ ข้าราชการบำนาญ, คุณพรชัย คำเพิงใจ หัวหน้างานICT, คุณฤทธิเนตร ปิงวัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติาการ ที่ให้ความรู้ด้านสารสนเทศ

ขอบพระคุณ พว.ลัดดาวัลย์ หมื่นแก้ว, พว.สุภาพร ตันดี, ประธาน และรองประธานงานสารสนเทศทางการพยาบาล และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ดูแลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะสารสนเทศทางการพยาบาล ในวันที่ 30-31 มีค 65 ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม