กิจกรรมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น