คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลสระบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลและงานบริการพยาบาล

ดูงาน 14 ตค 63