ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาสารคามในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่น