ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์