นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการพยาบาล

5 มค 64นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร