ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ กลุ่มงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ วันที่ 2-22 เมษายน 2563

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

การปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ กลุ่มงานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ V.2 (1) วิภา