ประชุมการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ปริมาณงาน และคุณภาพการพยาบาล ลักษณะงานยุ่งยากซับซ้อนสำหรับพยาบาลเขตสุขภาพที่7