ประชุมพัฒนาและติดตามตัวชี้วัด ปี 2565/1

วันนี้ 9 กพ 65 เวลา 9.00-120.00 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้และวิจัยทางการพยาบาล
พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคา รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมพัฒนาและติดตามตัวชี้วัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล เพื่อทบทวนคณะกรรมการ ปรับบทบาทหน้าที่ และพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาล ของ NSO