ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2566  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลพล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุณภาพบริการพยาบาลระดับจังหวัด ในรูปแบบโซน ครั้งที่ 3 ที่โซนใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาล พล, หนองสองห้อง, แวงใหญ่ และ แวงน้อย โดยมี นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวนการโรงพยาบาลพลเป็นประธานกล่าวต้อนรับ นำโดย พว.สราวัลภ์ วรธรากุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล ระดับอำเภอ (CNO-D) พว.วันดี แก้วเฮียง เลขาคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 (CNO-R), ผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลในโซนใต้จังหวัดขอนแก่น, ผู้บริหารทางการพยาบาล, ทีมพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล จากโรงพยาบาลขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง พยาบาลวิชาชีพในโซนใต้

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเยี่ยมขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 2) เพื่อติดตามตัวชี้วัดทางการพยาบาลและผลการดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาลระดับจังหวัด 3) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล 4) เพื่อเสริมพลังและรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรหน้างาน 5) เพื่อส่งข่าวสารสำคัญจากผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด 6) การติดตามผลการดำเนินงานคุณภาพของพยาบาลด้าน Sepsis/ ODS/ การปลูกถ่ายอวัยวะ/ จริยธรรมทางการพยาบาล/ Telemedicine/ Homeward / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริการพยาบาลที่เป็น Best practice ซึ่งทำให้ประจักษ์ถึงคุณภาพทางการพยาบาลที่มีอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อทุกสถานการณ์ ของพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลโซนใต้