ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพ โรงพยาบาลขอนแก่น

สารสนเทศ20 สค63