ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสารสนเทศทางการพยาบาลสู่การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพ โรงพยาบาลขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

สารสนเทศ20 สค63