ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ครั้งที่ ๑

โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคณะกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  ชั้น ๔  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทีมสหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด และอื่นๆ จาก โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่ายปฐมภูมิ รวมจำนวน ๑๑๐ คน ภาคเช้าประชุมทางไกล (On line) ผ่านโปรแกรม ZOOM เผยแพร่ให้กับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์และผู้สนใจ ในหัวข้อ “ทฤษฎีการจัดการตนเอง (Self-management)/ แนวคิดการพยาบาลสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเอง/ แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีการจัดการตนเองสู่การปฏิบัติในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน”   วิทยากร โดย ดร.ชดช้อย  วัฒนะ  นักวิชาการอิสระ  อดีตอาจารย์พยาบาล และภาคบ่ายหัวข้อประกอบด้วย

  • “การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ” วิทยากรโดย นายวิรัช  มั่นในบุญธรรม
  • “การพัฒนางาน Health literacy-Self management สู่งานวิจัย/แนวทางการเขียนขอจริยธรรมงานวิจัย”  วิทยากรโดย  พว.ดร.ผนึกแก้ว  คลังคา

– ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย “รูปแบบการบริการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล” วิทยากร โดย  พว.ดร.กรัณย์พิชญ์   โคตรประทุม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะได้นำแนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองและการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพมาใช้ในการจัดบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้มาใช้บริการต่อไป