ประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA”

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA”  วิทยากรโดย อ.นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

โดยการประชุมครั้งนี้ ทีมผู้บริหารทางการพยาบาล หัวหน้างาน/หอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน  Advanced HA แลกเปลี่นเรียนรู้ GAP Analysis  ในการพัฒนาต่อยอดระหว่างมาตรฐานและสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ และค้นหาโอกาสพัฒนาองค์กรร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ตามกระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้าเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป