ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ และกิจกรรมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ