ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิชาการพยาบาลระดับเขต ประจำปี 2566 “เขตสุขภาพที่ 7”

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล นำโดย โดย พว.พินรัฐ จอมเพชร ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ ๗(CNOR) พว.บุศรินทร์ เขียนแม้น CNOP จังหวัดกาฬสินธุ์ พว.วไลพร ปักเคระกา CNOP จังหวัดมหาสารคาม และ พว.บุษบา วงค์พิมล CNOP จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิชาการพยาบาลระดับเขต ประจำปี 2566 “เขตสุขภาพที่ 7” ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมี นายแพทย์ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี โครงการครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เข้าร่วมงานประชุม “พลังพยาบาลเพื่อสุขภาพคนไทย (Nurses Together: A Force for Thai Health) และเพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 7