พิธีปิดการปฐมนิเทศพยาบาลวิชาชีพ (ใหม่) ก่อนประจำการปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น

กลุ่มงานออร์โถพิธีปิด 22เมย63 ศศิธร