มหกรรมคุณภาพและวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566

มหกรรมคุณภาพและวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566
🚩 หัวข้อ “Synergy for Quality and Life Long Learning”
การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

🗓 วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566
📍ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดการส่งผลงานวิชาการ
✅ ส่งผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
✅ ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ www.kkh.go.th

🔗 รายละเอียดการส่งผลงาน https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1prpBAdeyOQZi9gdFM4-w7IsPSQTIA_5y?usp=drive_link

📧 ส่งผลงานมาที่ E-mail : [email protected]

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-009900 ต่อ 1125