มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (ถ่ายทอดสัญญาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM) โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
โรงพยาบาลขอนแก่น จัดที่ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 40 ท่าน และพญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่นมาร่วมงานในครั้งนี้