รางวัลนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ พว.ดรุณี เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จากการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2566