หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 3 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00-16.00น.

วิทยากร จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  รพ.ขอนแก่น  บรรยายให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)