หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 3 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น
วันที่ 3 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

 

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00น.

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทีได้รับยาเคมีบำบัด

(หลักสูตร 1 เดือน) ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดยความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตัวแทนผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการด้านโรคมะเร็ง , กลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม2 , กลุ่มงานตรวจรักษาพิเศษ และกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทางเคมีบำบัด 1 เดือน  นำโดย หัวหน้ากลุ่มงาน พว.วันดี แก้วเฮียง และ หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน ด้านโรคมะเร็ง

ในการอบรมครั้งนี้ มีพยาบาลผู้เข้ารับการอบรม จากโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 14 คน ทั้งนี้ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ขอนแก่น  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 6 คน

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหาร รพ.ขอนแก่น และ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ที่ให้การสนับสนุน อำนวยการ ในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร สนับสนุนวิทยากร และแหล่งฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ