อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล IT nurse ด้าน Infographic , power point และphotoshop

วันนี้ 8 เมย 65 เวลา 8.00-16.00 ณ ห้องประชุมประมุข ขอขอบพระคุณ หนพ. ผู้บริหารทางการพยาบาล และรอง หนพ.ด้านวิชาการ พว.ดร.ผนึกแก้ว คลังคา ในการสนับสนุน อำนวยการจัดอบรม ให้เป็นไปด้วยความสำเร็จ

ซึ่งทีมคณะทำงาน ด้านสารสนเทศทางการพยาบาล นำโดย หนก.พว.ลัดดาวัลย์ หมื่นแก้ว ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล IT nurse ด้าน Infographic , การนำเสนองานด้วย power point และการใช้งาน photoshop

จากทีมวิทยากรเวชนิทัศน์ รพ.ขอนแก่น ซึ่งมีการดำเนินการอบรมสำเร็จเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ