วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรมภายในปี 2020

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
  2. จัดบริการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการบริการและคุณธรรมจริยธรรม
  4. ส่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขอย่างเพียงพอ
  5. ส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
  6. สนับสนุนการเรียนการสอนในคลินิกและในชุมชน
  7. สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
  8. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ

ค่านิยม    **บริการดี  สามัคคี  ซื่อสัตย์**