วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

SMART Nursing Organization

ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน

 

พันธกิจ

1) จัดบริการพยาบาลแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ

ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และความเชี่ยวชาญการพยาบาลระดับสูง

2) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล ในระดับจังหวัดและ

เขตสุขภาพที่ 7

3) บริหารจัดการระบบบริการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล

4) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีสมรรถนะเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการพยาบาลยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

 

ค่านิยม   

บริการดี  สามัคคี  มีธรรมาภิบาล