เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

  1. บุคลากรมีปริมาณเพียงพอ สมรรถนะเหมาะสม ผูกพัน ยึดมั่นในองค์กร
  2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. เกิดเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
  4. ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจ
  5. สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการจัดการตนเอง