เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

1) บุคลากรพยาบาลมีปริมาณเพียงพอ มีสมรรถนะเหมาะสม ผูกพัน

และยึดมั่นในองค์กร
2) องค์กรพยาบาลมีสมรรถนะที่เป็นเลิศ และเอื้อต่อการให้บริการสุขภาพ

ขั้นสูง

3) มีระบบจัดการทางการพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล

4) ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจ และไว้วางใจ

ต่อบริการพยาบาล

5) ผู้ใช้บริการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถจัดการตนเองได้