โครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาลเขตสุขภาพที่7 เรื่อง “องค์กรพยาบาลกับความท้าทายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลก้าวทันยุคดิจิทัล