โครงการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล เรื่อง องค์กรพยาบาลกับความท้าทายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลก้าวทันยุคดิจิทัล