โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในระบบส่งต่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  พว.ไพรวัลย์ พรมที หัวหน้าพยาบาล กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในระบบส่งต่อ” ให้แก่พยาบาลประจำการในหอผู้ป่วย  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับ วัตถุประสงค์โครงการนี้จัดอบรม เพื่อสร้างเสริมทักษะและศักยภาพของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยส่งต่อในโรงพยาบาลขอนแก่น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานของพยาบาล อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่รับการส่งต่อทุกรายได้รับการดูแลที่เหมาะสม และปลอดภัย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564