โครงการพัฒนาสมรรถนะ Specific Competencyสู่ความเชี่ยวชาญ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี

โรงพยาบาลขอนแก่น พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวเปิดพิธี การอบรมโครงการ“พัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (specific competency) สู่ความเชี่ยวชาญ

โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเฉพาะด้าน สู่ความเชี่ยวชาญ และเพื่อประเมินมิติด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และหัวหน้างานในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 130 คน