โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาบุคลากรการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น4 อาคารพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น

พว.ธัญรัศม์ ปิยวัชร์เวลา รองห้วหน้าพยาบาลด้านบริหาร กล่าวเปิด

โครงการอบรมวิชาการ การพัฒนาบุคลากรการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลขอนแก่น

มีวิัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังปลูกถ่ายไต

ก่อให้เกิดคุณภาพการให้การพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่นและ

โรงพยาบาลใกล้เคียง จำนวน 50 คน