โครงการเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง “Advance Stroke”สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565

     วันที่  21  มีนาคม   2565   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี  โรงพยาบาลขอนแก่น

จัดโครงการเพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขั้นสูง  “Advance Stroke”

สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565

         โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศน์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน  กล่าวรายงานโดย ศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า  ประธาน SP Stroke เขตสุขภาพที่ 7  และกล่าวต้อนรับโดย  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พว.ไพรวัลย์ พรมที  หัวหน้าพยาบาล และผู้บริหารกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลร่วมเป็นเกียรติในการประชุม

การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่ายร่วมกัน มี ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 7 ได้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นจำนวนมากและในปี 2564 พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตสุขภาพที่ 7 เทียบกับทุกเขตในประเทศ มีอัตราตายต่ำที่สุด เพียงร้อยละ 3.91 หากเทียบกับระดับประเทศ ร้อยละ  8.18

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย แก่น สาร สินธุ์)   พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิชาการ สนับสนุนระบบการส่งต่อและให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีทางด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยกระดับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้