โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 7 ”

         วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เขตสุขภาพที่ 7 ”โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วย พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด

        วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 7