โรงพยาบาลขอนแก่น รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจาก สรพ.

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ ระบบงานสำคัญ PCT, PST และหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Verification and Surveillance Survey) และการเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA : A-HA)  โดยมี อาจารย์นายแพทย์สมจิตต์ ชี้เจริญ อาจารย์เรวดี ศิรินคร อาจารย์เภสัชกรหญิงผุสดี บัวทอง และคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวม 7 ท่าน ร่วมรับฟังการนำเสนอการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล การสัมภาษณ์ทีมนำองค์กรทีมนำการดูแลทางคลินิก คณะกรรมการระบบงานสำคัญต่างๆ และการเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านยา ด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลขอนแก่น ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลขอนแก่น ต่อไป