โรงพยาบาลขอนแก่น รับการเข้าเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการรับรองชั้นก้าวหน้า Preparation Survey For AHA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พว.พินรัฐ จอมเพชร รักษาการหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และรับการเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับรองขั้นก้าวหน้า : Preparation Survey For Advanced ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ และต่อยอดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่การขอรับการเยี่ยมเพื่อการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ต่อไป