โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ “วัคซีนพาสปอร์ต”

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการ “วัคซีนพาสปอร์ต” (International Vaccination Certificate)

เพื่อใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม โดยให้นำหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงและสำเนา และเงินค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร 50 บาท ติดต่อที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ ในวันราชการ เวลา 08.00 – 15.00 น. และรับเล่มวัคซีนพาสปอร์ตหลังยื่นคำร้อง 7 วันทำการ ที่งานเวชระเบียน (ช่อง 14) ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพฯ

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://vaccine.kkh.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 – 009900 ต่อ 1135 หรือ 3844