บุคลากร

นางสมพร  หงษ์เวียง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นางจินดาพร  ลันดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผู้ช่วยหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

น.ส.อรไท  โพธิ์ไชยแสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าโซนบริการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

นางพิศมัย  บุตตะมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.รติกร  ปัญญาศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอำพล  วงศ์ใหญ่
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.พนิตวนัญช์  ภูมิเพ็ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.พรภัสสร  โฮมลคร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.เสาวภา  สีเชียงสา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายณัฐพงศ์  ทานาลาด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายชัชวาลย์  เมืองนาม
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.กัญญารักษ์  ผันผ่อน
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อารี  รื่นรมย์
พยาบาลวิชาชีพ

นายพิษณุ  กัสปะ
พยาบาลวิชาชีพ

นางเพ็ญพักตร์  โคจำนงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.พิจิตร  มาเบ้า
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.รุ่งทิวา  แปงใจ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.นวรัตน์  บุญมาก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ณัฐกาน  ชัยพรมเขียว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.กรรณิการ์  ตุลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พัชริดา  สิมมาตั้น
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ปิยวรรณ  ทองดี
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ภิรารัตน์  วงษ์บำหลาบ
พยาบาลวิชาชีพ

นายวรากร  พลรักษา
พยาบาลวิชาชีพ

นายสมศักดิ์  ตรวจนอก
จพง.สาธารณสุขชุมชน

น.ส.หอมหวล  ฐานะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายศักดา  สมพร้อม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.เพ็ญจิตร  จินดาวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายนัฐพงษ์  สรรพสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ปาริชาติ  ศรีหาบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.รัชนู  ภูนิคม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.วรัญญา  โสมคำ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.พิชญา  นาเมืองจันทร์
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.จริณพร  แซ่เตีย
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ศศิธร  ศรีนคร
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.นิโลบล  นิลสาขา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายธงชัย  มีไกรลาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ฤทัยรัตน์  เข็มพิมาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางประกาย  แสนคำวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ศิริวิมล  ไทยวิจารย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ณิภาดา  สีลามา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายปฐมพงศ์  บุญชู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.ปทิตตา  คำภูแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ขนิษฐา  วงค์คำ
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.ลัคนา  ร้อยเพีย
พยาบาลวิชาชีพ

นางณัฐธยาน์  สร้อยพิมาย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.สุนี  เดชคำภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.อนุสรา  หาชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ฐิติรัตน์  วิลัยฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.ศรีประภา  ฝ่ายเหนือ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายเจษฎา  ดีกลาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.สุภาพร  จังอินทร์
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.มุขครินทร์  ดีแป้น
พยาบาลวิชาชีพ

นายภัทรพงศ์  สารีพิมพ์
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.อารียา  สีนาค
พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางลำพันธ์  สีเชียงสา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายอาทิตย์  เหล่าเพ็ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ติยาวดี  แสนยายนต์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางพณิชา  ภูธร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายวรากร  สง่าชาติ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางขวัญจิตร  สุโพธิ์แสน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายศรัณย์  มาดประโคน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.จรรยภรณ์  บุญช่วย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ปนัดดา  ภาโนมัย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสมพร  นาชัย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.นาตยา  พรมบัวภา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.เสาวลักษณ์  เหลาเจริญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายปรีชา วงเจริญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางจารุวรรณ  โลเกตุ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.อุไรวรรณ  ภูไลยาว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

น.ส.นัยนา  อภิรมยานนท์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางธนัชชา  สินปักษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คนงาน

นายสุริยา  โสภาราษฎร์
คนงาน

น.ส.อุมาพร  ประจันตะเสน
คนงาน

นายวัชรินทร์  สีบุตร
คนงาน

นายณัฐพงศ์  ศิลพร
คนงาน