วิดีโอความรู้สุขภาพ

เมื่อท่านเป็นความดันโลหิตสูงในขณะพบไปพทย / Could white coat hypertension harm your heart ?
แนวทางการลดความดันโลหิตสูง /Tips to lower your blood pressure
แนวทางการรักษา โรคความดันโลหิตสูง ที่ดื่อยา / How is Resistant Hypertension Treated ?
อะไร ทำให้โรคความดันโลหิตสูงไม่ตอบสนองต่อยารักษา / What causes resistant hypertension
สาเหตุ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงวิกฤต / Causes of Hypertensive Crisis
ความดันโลหิตสูงวิกฤต /Hypertensive crisis