วิดีโอความรู้สุขภาพ

เมื่อท่านขาดสาร "เอ็นโดแคนนาบินอยด์ / Clinical Endocannabinoid Deficiency
เมื่อท่านต้องเลือกระหว่างสาร CBD และ THC / CBD vs THC : Medical Benefits
มีอะไรทีเราควรiรู้ เกี่ยวกับสาร CBD ? / What is CBD ?
สิ่งทีเราควรทราบเกี่ยวกับสาร THC / What is THC ?
ระบบแคนนาบินอยด์ กับ กัญชา /Endocannabinoid system & Cannabis
ระบบเอ็นโดแคนนาบินอยด์ ทำงานอย่างไร ? /Role of Endocannabinoid Sytem