วิดีโอความรู้สุขภาพ

ผลกระทบของความเครียด ต่อร่างกายของท่าน / The Effects of Stress on Your Body
ความเครียด กับ เบาหวานประเภท 2 / Stress and Type 2 diabetes
การอดนอน มีผลต่อเบาหวานประเภท 2 อย่างไร ? /Sleep and diabetes type 2
เบาหวานประเภท 2 กับเด็กวันรุ่น และคนหนุ่ม
สิ่งท่านควรทราบ เมื่อท่านเป็นเบาหวาน / What uou need to knwo about DM2
การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ / Vaccinations in pregnancy