วิดีโอความรู้สุขภาพ

ป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำได้อย่างไร ? / Prevention of Low Diastolic Blood Pressure
อาการของความดันโลหิตตัวล่างต่ำ... / Symptoms of Low Diastolic Blood Pressure
สาเหตุทำให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำ / Low Diastolic Blood Pressure - Causes
เมื่อความดันโลหิตตัวล่าง ลดต่ำกว่าปกติ / Low Diastolic Blood Pressure
ความดันโลหิตสูง จากการหยุดยา... / Rebound Hypertension
แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง / Guide line for HP Management