วิดีโอความรู้สุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่าง โรคเรื้อรัง กับโรคปอดบวม / Chronic conditons and Pneumococcal infection
การฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ วัย 19 - 64 ปี /Pneumococcal vaccine for Adult 19 64 years
Pneumococcal vaccine in adults
มะเร็ง กับ การอักเสบจากเชื้อไวรัส เฮส.พี.วี /Cancers & Human papillomavirus
วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ / Vaccines for Adult
ทำไมเราผู้ใหญ่..จึงต้องฉีดวัคซีน / The Reasons For Vaccinations in Adult