แนวทางระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น

รวบรวมเอกสาร แนวทางปฏิบัติ คู่มือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบยา โรงพยาบาลขอนแก่น

แนวทางด้านระบบยา

โปรด Click เลือกเพื่อเข้าดูรายละเอียด

1 แนวทางการเฝ้าระวังและติดตามความคลาดเคลื่อนทางยา : Medication error update 2565

          1.1 แนวทางการเฝ้าระวังยาชื่อพ้องมองคล้าย : Look Alike and Sound alike Medication

2 แนวทางการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ : Adverse drug reaction ปี 2565

3 แนวทางการเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง : High alert drug ปี2565

          3.1 คู่มือยาความเสี่ยงสูง ปี 2554 : High alert drug handbook

4 แนวทางการเฝ้าระวังการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา : Drug interaction

           4.1 รายการยา 4 คู่ห้ามสั่งร่วมกัน : Drug interaction , Significant 1 , Severity = major

5 แนวทางการประเมินการใช้ยา : Drug use evaluation

6 แนวทางการกระจายยาและสำรองยาบนหอผู้ป่วย : Ready to use daily dose system and Fixed stock ปี 2565

7 แนวทางการบริหารจัดการยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมา หรืิอที่ต้องได้รับอย่างต่อเนื่อง ปี 2565

8 แนวทางการควบคุมยาเสพติดให้โทษบนหอผู้ป่วย ปี 2565

 

เอกสารชุดความรู้เพิ่มเติม คู่มือต่าง ๆ

โปรด Click เลือกเพื่อเข้าดูรายละเอียด

1.รายการยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น

2.รายการยาที่ต้องเก็บให้พ้นแสง

3.รายการยาที่ห้ามบด ห้ามเคี้ยว และแนวทางการให้ยาทางสายให้อาหาร

4.ตารางการบริหารยา

5.คู่มือยาความเสี่ยงสูง

6.รายการยา จ.2

7.ทะเบียนรายชื่อแพทย์ที่สั่งใช้ยา จ.2

8.ทะเบียนการขออนุมัติยา

9.คู่มือการบริหารยาฉีดเพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2555

10. การเตรียมสารน้ำ IV fluid