สื่อวิดีโอ ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น

 

เรื่อง

Short URL

QR

ยาเสพติดให้โทษและ

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท v1

https://bit.ly/3irDlPr

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ยาด่วน Stat Drug

https://bit.ly/3XfDhB4

          

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยใน

https://bit.ly/3k6vaIE

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอก

https://bit.ly/3Zrfy2A

การประสานรายการยา

Medication Reconcile

https://bit.ly/3k8kPfC

วงรอบยามาตรฐาน

https://bit.ly/3XhB87V

การจัดการยาเสพติด

และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/3k46WPs

Refer INR Monitoring

https://bit.ly/3Gru41H

ระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติ IPD

https://bit.ly/3vOMAvY

การจัดการยาคืน

https://bit.ly/3VYapw4

การเข้าดูรูปภาพเม็ดยา

DRUG IDENTIFICATION

https://bit.ly/3Gru41H

การใช้ยาเทคนิคพิเศษ

https://bit.ly/3iowwy0