หลักเกณฑ์การเสนอยาเข้า-ออก บัญชียา รพ.ขอนแก่น

Pharmaceutical Company

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น มีความมุ่งมั่นในการบริการ โดยคำนึงความสะดวกในการเข้าถึงของผู้รับบริการ ให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา จึงได้พัฒนาระบบการเสนอข้อมูลยาเพื่อพิจารณาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล ผ่านระบบ Clound sysytem อีกทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้กระดาษ ลดภาวะโลกร้อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ให้ท่านตรวจสอบชื่อสามัญทางยาที่ต้องการนำเสนอจาก บัญชียาโรงพยาบาลขอนแก่น

หากพบว่ามีรายการยาที่มีชื่อสามัญทางยาเดียวกันอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลแล้ว ให้ท่านติดต่อ แผนกจัดซื้อ งานบริหารเภสัชกรรม หมายเลข 043-336-789 ต่อ 1315

กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบชื่อสามัญทางยาที่ต้องการนำเสนอ ให้ดำเนินการต่อในข้อ 2

2. ให้ท่านบันทึกรายละเอียดของยาที่ต้องการนำเสนอตามแบบเสนอข้อมูลยา (download คู่มือการบันทึกแบบขอเสนอยาเข้าบัญชี)

แบบเสนอข้อมูลยา

3. เมื่อท่านบันทึกข้อมูลตามแบบเสนอข้างต้นแล้ว ท่านจะได้รับ email พร้อมรหัสการยื่นเรื่อง (request id) และตรวจสอบรายชื่อยาที่ยื่นขอเสนอ ตาม Link นี้

4. ผู้ดูแลระบบจะส่งคำแจ้งเตือน (notification) เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธ

ภายใน 2 สัปดาห์ทาง email address ที่ท่านระบุไว้

5. กรณีที่ผลการแจ้งเตือนตอบรับการนำเสนอ ท่านจะได้รับ รหัสใหม่ในการติดต่อ (contact id) พร้อมเอกสารระบุรายละเอียดของข้อมูลยาที่ท่านต้องจัดเตรียม โดยข้อมูลต้องจัดเตรียมเป็น electronic file

หมายเหตุ การพิจารณาข้อมูลยาแต่ละครั้ง จะเรียงตามลำดับวันที่ เวลา ของการได้รับข้อมูลของรายการยานั้น ที่ครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น หากรายการยาใดข้อมูลยังไม่ครบถ้วน จะยังไม่นำเข้าสู่การเรียงลำดับการพิจารณา

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของรายการยาที่รอคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลยา (Evidence Based Medicine Committee) พิจารณา ได้จาก Link นี้

หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ งานเภสัชกรรมบริการสารสนเทศ หมายเลข 043-336-789 ต่อ 1318 หรือติดต่อที่

[email protected]

ประกาศเกณฑ์จริยธรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  Click