ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565)

ประกาศไตรมาสที่ 4 วันที่ 1 ก.ค 65 30 ก.ย.65

ไฟล์เอกสาร