การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Advance HA

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Time to scaling – up การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Advance HA ” รับฟังการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรฐาน Advanced HA กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) อ.นพ.อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่การดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชั้น 4 และสำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังในห้องประชุมได้สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Online ได้ที่

Meeting link:
https://khonkaenhospital-hub.webex.com/khonkaenhospital-hub/j.php?MTID=m975c9f5d247a03861074ee67e03838b3

Meeting number:
2514 414 0244

Meeting password:
009900

Join from a video or application
Dial [email protected]
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+65-6703-6949 Singapore Toll
Access code: 25144140244

Global call-in numbers
https://khonkaenhospital-hub.webex.com/khonkaenhospital-hub/globalcallin.php?serviceType=MC&eventID=1505373042&tollFree=0