ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าโรงพยาบาล

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าโรงพยาบาล(Leadership for Value-Based Healthcare)
เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจบทบาทของทีมนำกับการก้าวสู่กระบวนการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า Advanced HA
ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมประมุขจันทรวิมล อาคารสิรินธร ชั้น 4