ประชาสัมพันธ์ Surveillance & Verification Survey

ขอเชิญชวนชาวโรงพยาบาลขอนแก่นเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมประเมินเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล และร่วมต้อนรับอาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพ(องค์การมหาชน) ในวันที 25-26 พฤษภาคม 2565