ประชุมแลกเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าโรงพยาบาล (Leadership for Value-based Healthcare)

07-1-65 เวลา 10.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมประมุขจันทวิมล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน จัดประชุมแลกเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าโรงพยาบาล (Leadership for Value-based Healthcare) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททีมนำในการก้าวสู่กระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้า Advanced HA ตามเข็มมุ่งในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการดรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกีรติ เป็นประธารกล่าวเปิดงานและบรรยายในหัวข้อบทบาทผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าโรงพยาบาล